Algemene voorwaarden Leonie Cares

De highlights van de voorwaarden:

1. Je mag binnen 14 dagen na aankoop van je product je geld terugvragen, dan storten wij het bedrag terug en beëindigen we de toegang tot de training.
2. Leonie Cares kan op geen enkele manier verantwoordelijk worden gehouden of aangeklaagd voor enig financieel verlies, emotionele schade of lijden als gevolg van de informatie die in de training wordt gegeven.
3. Je mag niks kopiëren uit de trainingen en de training is voor eigen gebruik.
4. Er mag maar 1 persoon per training deelnemen.

Artikel 1 Definities

1. Leonie Cares, gevestigd te Schoonhoven, KvK-nummer 71602305, wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als Leonie Cares.

2. De persoon die aan een (Instagram- en/of video)training deelneemt wordt aangeduid als deelnemer.

3. Met de overeenkomst wordt bedoeld de overeenkomst van de opdracht op grond waarvan Leonie Cares zich tegen betaling van honorarium en kosten jegens deelnemer en/of member content ter beschikking stelt en waarbij de algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard.

Artikel 2 Toepasselijkheid algemene voorwaarden

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, facturen, werkzaamheden, overeenkomsten en levering van diensten en producten door of namens Leonie Cares waarop zij deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. Van toepassing is steeds de laatst toegezonden versie van deze algemene voorwaarden.

3. Leonie Cares heeft het recht deze voorwaarden eenzijdig te wijzigen indien zij dit nodig acht. De nieuwe voorwaarden zullen voor inwerkingtreding kenbaar worden gemaakt aan deelnemer en/of member.

4. Deze algemene voorwaarden zijn tevens van toepassing op de door Leonie Cares in het kader van de opdracht ingeschakelde derden.

5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.

6. Indien Leonie Cares afwijking van deze algemene voorwaarden toe staat, doet dit niets af aan haar recht om alsnog directe en strikte naleving van het overige bepaalde te verlangen.

Artikel 3 Klachten

1. Deelnemer en/of member is verplicht om klachten over facturen en/of de geleverde diensten zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 kalenderdagen na het ontstaan van de klacht schriftelijk en gemotiveerd kenbaar te maken aan Leonie Cares, door een e-mail te versturen naar hallo@leoniecares.nl.
2. Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt dan komt de deelnemer en/of member geen absoluut recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.
3. Leonie Cares streeft ernaar binnen een werkdag een melding van ontvangst van de klacht te versturen en de klacht binnen een week inhoudelijk te behandelen.
4. Het indienen van een klacht schort de betalingsverplichting niet op.

Artikel 4 Geschilbeslechting

1. Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.

2. Partijen zullen enkel een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

3. Alle geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin Leonie Cares is gevestigd.

4. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Leonie Cares en betrokken derden 12 maanden.

Deelname training en/of membership

Artikel 5 Aanbod

1. Leonie Cares kan niet aan haar aanbod worden gehouden indien de deelnemer en/of member redelijkerwijs kon begrijpen dat het aanbod, of een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

2. Indien het aanbod wordt aanvaard en de training of een membership online wordt aangeschaft, ontstaat direct een betalingsverplichting voor de deelnemer en/of member.

Artikel 6 Tarieven en betalingen

1. De op de website vermelde prijzen zijn inclusief btw, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.

2. Met de aankoop van een training ontstaat de verplichting tot betaling, ook wanneer niet de gehele training wordt doorlopen dan wel gebruik wordt gemaakt van de ter beschikking gestelde content.

3. Deelnemer en/of member verkrijgt pas toegang tot de content na volledige betaling van het overeengekomen bedrag, mits anders staat aangegeven.

4. De bij het aangaan van de overeenkomst overeengekomen tarieven zijn gebaseerd op het op dat moment gehanteerde prijspeil. Leonie Cares heeft het recht de vergoedingen bij het opnieuw geven van een training aan te passen. Zij heeft tevens het recht de prijs in de aanloop naar een training aan te passen.

5. Indien de deelnemer in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, een automatische incasso niet geind kan worden, een automatische incasso zonder gegronde reden wordt ingetrokken of een betaling wordt gestorneerd, is de deelnemer na het eenmalig versturen van een aanmaning of ingebrekestelling van rechtswege in verzuim en wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de deelnemer in verzuim is tot aan het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

6. Indien de deelnemer in gebreke of in verzuim is in de nakoming van zijn verplichtingen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de deelnemer.

7. Indien betaling in termijnen wordt overeengekomen, is Leonie Cares gerechtigd de overeenkomst op te schorten totdat een volgende betaling is voldaan.

8. Indien de deelnemer in gebreke blijft in tijdige betaling, wordt de toegang tot de content ontzegd. Indien de training niet tijdig of correct is opgezegd (zie artikel 14) blijft de betalingsverplichting in een dergelijk geval wel bestaan.

Artikel 7 Uitvoering van de overeenkomst

1. Het is niet mogelijk om een training aan te schaffen wanneer de leeftijd van 18 jaar nog niet is bereikt.
2. Leonie Cares voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uit. Zij is echter niet verantwoordelijk voor het niet behalen van het resultaat dat deelnemer en/of member met aankoop beoogde.

3. Doordat de diensten van Leonie Cares online geleverd worden, kan zij niet garanderen dat haar diensten op ieder moment bereikbaar zijn op iedere locatie.

4. Een training is slechts met één Instagramaccount, emailadres, ofwel een zakelijk ofwel persoonlijk account, te volgen.

5. Leonie Cares behoudt te allen tijde het recht om een deelnemer en/of member te weigeren.
6. Het aanbod en de activiteiten die onderdeel uitmaken van een training kunnen van tijd tot tijd wisselen. Leonie Cares is gerechtigd de inhoud uit te breiden, te beperken of aan te passen.

Artikel 8 Informatieverstrekking

1. Deelnemer en/of member stelt alle informatie die voor de uitvoering van de opdracht relevant is tijdig beschikbaar aan Leonie Cares.

2. Deelnemer en/of member staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde gegevens, ook indien deze van derden afkomstig zijn.
3. Deelnemer en/of member vrijwaart Leonie Cares voor elke schade die voortvloeit uit het niet voldoen aan het in dit artikel gestelde.

4. Stelt deelnemer en/of member niet of niet tijdig de verlangde gegevens beschikbaar en loopt de uitvoering van de opdracht hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende gevolgen voor rekening van deelnemer en/of member.

Artikel 9 Aansprakelijkheid schade

1. Leonie Cares is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit deze overeenkomst, tenzij de directe schade opzettelijk of met grove schuld is veroorzaakt.

2. Deelnemer en/of member blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het toepassen of uitvoeren van kennis of handelingen zoals opgedaan tijdens het volgen van de content.
3. In het geval dat Leonie Cares een schadevergoeding verschuldigd is aan deelnemer en/of member voor het opzettelijk of met grove schuld veroorzaken van directe schade, bedraagt de schade niet meer dan het bedrag dat door Leonie Cares in rekening is gebracht in die drie maanden voorafgaand aan het ontstaan van de schade.

4. Deelnemer en/of member vrijwaart Leonie Cares tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door haar geleverde diensten en goederen.

Artikel 10 Intellectueel eigendom

1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, behoudt Leonie Cares alle intellectuele absolute rechten, waaronder auteursrecht, op alle gegevens, geleverde informatie en beschikbaar gestelde content.
2. Leonie Cares verleent de deelnemer en/of member een beperkt, persoonlijk, niet-exclusief, niet- sublicentieerbaar en herroepelijk recht om een training te gebruiken voor persoonlijke doeleinden. De content is bedoeld om te inspireren, niet om te kopiëren.

3. Gedeelde content mag niet zonder schriftelijke toestemming van Leonie Cares worden gekopieerd, aan derden getoond, ter beschikking gesteld, worden doorverkocht of op andere wijze worden gebruikt. Deelnemer en/of member mag in beperkte mate gedeeltes van de content op social media delen wanneer dit materiaal wordt voorzien van naamsvermelding van Leonie Cares.
4. Het is deelnemer en/of member tevens niet toegestaan de schriftelijke documentatie behorende bij de training, waaronder werkboeken en bijlagen te gebruiken voor andere doeleinden dan persoonlijk gebruik.
5. Indien in strijd wordt gehandeld met dit artikel vindt een inbreuk plaats op het auteursrecht. Leonie Cares is in een dusdanig geval gerechtigd deelnemer te factureren voor de geleden schade en indien gerechtvaardigd uit te sluiten van deelname.
6. De tijdens de looptijd van de overeenkomst geleverde informatie en diensten blijven eigendom van Leonie Cares. Het is de eigen verantwoordelijkheid van de deelnemer en/of member om het materiaal tijdig te bekijken en waar de mogelijkheid wordt gegeven op te slaan.

7. Met content die levenslang of voor een bepaalde tijd wordt aangeboden wordt bedoeld zo lang Leonie Cares bestaat, dan wel het platform waarop de content wordt aangeboden of de besproken beschikbaarheid. Leonie Cares kan ook in een dusdanig geval niet verantwoordelijk worden gehouden voor het niet volledig doorlopen van de content.

Artikel 11 Communicatie

1.Beide partijen zijn gehouden tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst hebben verkregen. Deelnemer wordt voor meer informatie verwezen naar de privacyverklaring.
2. Tijdens deelname aan een training kunnen deelnemers en members bij sommige trainingen onderling communiceren, bijvoorbeeld door het plaatsen van reacties in de community onder posts. De deelnemer en/of member verklaart geen spam of anderzijds ongewenste mededelingen te versturen. Het handelen in strijd met deze voorwaarden kan resulteren in onmiddellijke ontzegging van toegang en gebruik van de diensten van Leonie Cares.
3. Het staat Leonie Cares te allen tijde vrij communicatie of andere delen van de gedeelde informatie zonder nader bericht te verwijderen, indien de inhoud van deze communicatie en informatie het verwijderen daarvan rechtvaardigt.

4. Leonie Cares behoudt zich het recht voor deelnemers en/of members die door hun gedrag het verloop van een training of membership belemmeren of bemoeilijken, van verdere deelname en indien nodig, van toekomstige deelname, uit te sluiten. Uitsluiting laat de verplichting tot betaling van de kosten voor de desbetreffende content onverlet.

Training

Artikel 12 Inhoud en duur training

1. De trainingsduur varieert per training en kan naar eigen inzicht en in eigen tempo worden gevolgd, zo lang de content beschikbaar wordt gesteld.
2. Deelnemer behoudt toegang tot de inhoud van de training voor de looptijd zoals beschreven op de salespagina, waarna toegang wordt ontzegd, tenzij anders is overeengekomen. Deelnemer is er zelf verantwoordelijk voor de content tijdig te doorlopen.
3. Indien nodig zal de inhoud van de training regelmatig worden voorzien van een update.

Artikel 13 Wijziging en annulering

1. Deelnemer ontvangt na aankoop toegang tot de training zodra de training start. De training is zodoende uitgesloten van het herroepingsrecht, waardoor deelnemer niet de mogelijkheid toe komt de aankoop te annuleren met restitutie van het aankoopbedrag. Deelnemer heeft wel het recht de overeenkomst tot aankoop van een training binnen 14 kalenderdagen na aankoop te ontbinden wanneer deelnemer kan aantonen dat de content niet voldoet aan de verwachtingen die deelnemer redelijkerwijs mocht hebben. Beoordeling hiervan komt enkel toe aan Leonie Cares.
2. Deelname aan een training is persoonsgebonden, waardoor er maar één inlogaccount gekoppeld kan worden aan een aankoop. Indien aankoper de training cadeau wenst te doen, dient dit direct na aankoop per e-mail aan hallo@leoniecares.nl aangegeven te worden.
In het geval voor onvoorziene omstandigheden heeft Leonie Cares de mogelijkheid een c training te onderbreken, verplaatsen of annuleren. Van onvoorziene omstandigheden is onder meer sprake in geval van ziekte en omstandigheden die zich voordoen met betrekking tot materialen welke voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk zijn. Leonie Cares maakt een wijziging zoals bedoeld in dit lid zo spoedig mogelijk kenbaar aan deelnemer en er zal gezocht worden naar een passende oplossing.

Artikel 14

Indien klant in gebreke blijft, wordt door Leonie Cares een incassoprocedure gestart en wordt klant uitgesloten van andere/toekomstige trainingen van Leonie Cares.
Indien een klant ontevreden is over de inhoud van de training, heeft de klant tot 14 kalenderdagen na aankoop van de training de mogelijkheid de aankoop te ontbinden. Neem hiervoor contact op via hallo@leoniecares.nl.
Geen financiële aansprakelijkheid
Je bent zelf verantwoordelijk voor financiële beslissingen, Leonie Cares kan op geen enkele manier verantwoordelijk worden gehouden of aangeklaagd voor enig financieel verlies of lijden als gevolg van de informatie die in de training wordt gegeven.